TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 17.5.2018

1a Rekisterinpitäjä

Sähkökonsultti Ojala Oy, Y-tunnus: 2544786-1

Kultasiipi 15 B 9, 70900 Toivala

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Ojala

Kultasiipi 15 B 9, 70900 Toivala

+358 50 324 9598, etunimi.sukunimi (ät) sahkokonsultti.com

3 Rekisterin nimi

Sähkökonsultti Ojala Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä muussa yhteydenpidossa asiakkaisiin ja sidosryhmiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

- asiakasyhteydenpito

- asiakaskontaktit ja palautteisiin vastaaminen

- tilausten ja laskutuksen hoitaminen

- palveluista, tuotteista ja tapahtumista tiedottaminen

- uutiskirjeiden lähettäminen

- markkinointiviestintä

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

- asiakasnumero

- yrityksen nimi ja y-tunnus

- asema yrityksessä

- etu- ja sukunimi

- yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- asiakkaan hankkeen nimi ja tunnus

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista tietolähteistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Mahdolliset manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Rekisteriin ei tallenneta salassa pidettäväksi säädettyjä henkilötietoja.

10 Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Sen, joka haluaa korjauttaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu tiedonkorjaamispyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä. Henkilötietoja voidaan käyttää henkilötietolain 19 § mukaisesti suoramarkkinointiin tai muihin osoitteellisiin tarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt henkilötietojen tällaista käsittelyä (HetiL 30 §).